ನುಡಿ ನಮನ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳು

Bapu Bellary - 20Bapu Bellary - 09

ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳ ನುಡಿನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಪು ಪದ್ಮನಾಭ ಮತ್ತು ತ೦ಡದವರಿ೦ದ ಕೊಳಲು ವಾದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿದ ಸ೦ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ … (ಸ೦ಗ್ರಹ)

 

Advertisements

SHANTHI

Sarve Janaaha Sukhino Bhavantu

Bapu Flute Mantra Dhyan Koppal

*ನ ನಾದೇನ ವಿನಾ ಗೀತ೦ ನ ನಾದೇನ ವಿನಾ ಸ್ವರಹ !*
*ನ ನಾದೇನ ವಿನಾ ನೃತ್ಯ೦ ತಸ್ಮಾನ್ನಾದಾತ್ಮಕ೦ ಜಗತ್ !!*
There is No Song without the Nada,
Nor Music Without it ;
Without Nada there is No Dance.
Indeed the Whole Creation itself is Nada.